KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma för Ekenäs Idrottsförening Ab hålls onsdag 23.6.2021 kl. 17.00 i EIFs klubbhus, Ladugårdsgatan 14 i Ekenäs.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden som enligt i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman:

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare
 3. Godkännande av föredragningslistan som agenda
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare för stämman
 5. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
 6. Konstaterande av närvarande aktieägare och fastställande av röstlängden för stämman
 7. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse
 8. Fastställande av bokslut
 9. Beslut om användning av vinsten/förlusten enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
 11. Val av styrelse för nästa räkenskapsperiod
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Eventuella andra ärenden
 14. Avslutande av stämman

Deltagande- och rösträtt i bolagsstämman har alla aktionärer eller deras befullmäktigade representanter, som innehar en eller flera A- eller B-aktier i Ekenäs Idrottsförening Ab